WŁASNY JĘZYK ARTYSTYCZNY?

Telewizja i my

Czy telewizja posiada swój własny język arty­styczny? Staraliśmy się doszukać go w zetknięciu kamery telewizyjnej z rzeczywistością. Teraz jednak spró­bujmy poszukać elementów owego własnego i no­wego języka artystycznego na „styku” telewizji i innych sztuk.Zacznijmy od teatru. Co się dzieje, gdy spektakl teatralny transmito­wany jest przez telewizję? Czy telewizor zacho­wuje wówczas swą neutralność, pozostaje niezain- teresowanym pośrednikiem, czy też wytwarzają się między nim a sztuką sceniczną jakieś — estetyczne — więzi? A może tędy właśnie wiedzie najkrótsza droga telewizji na Parnas?

Dodaj komentarz

Related Posts

Telewizja i my

TELEWIZYJNA TECHNIKA

Telewizyjna technika poszła naprzód. Wi­doczny jest zawodowy kunszt operatorów —por­trecistów: oto na . całym ekranie widzimy 'twarz rzeźbiarza Konienkowa, twarz monumentalną, wzruszającą, niezapomnianą; oto zasłuchana