WAŻNIEJSZE EPIZODY

Telewizja i my

Reżyser ważniejsze epizody rozgrywa bo­wiem na proscenium — bliżej widza, rzuca na bo­haterów światło punktowe, już jak gdyby tym sa­mym stwarzając odpowiednie „warunki” dla te­lewizji. To jest ważne. Lecz jeszcze ważniejsze jest co innego. Talent Wołodina jest z natury swej „kinematograficzny”, tak się składa, że najlepsi aktorzy wydają się zbyt „teatralni” dla jego sztuk. Dramatopisarz nie musi się udawać na po­szukiwanie swych postaci, dostrzega je wokół sie­bie, .widzi je dosłownie wszędzie, można powie­dzieć, że każdy człowiek stanowi dla niego no­wą postać sceniczną i prawie o każdym może na­pisać sztukę.

Dodaj komentarz

Related Posts

Telewizja i my

TELEWIZYJNA TECHNIKA

Telewizyjna technika poszła naprzód. Wi­doczny jest zawodowy kunszt operatorów —por­trecistów: oto na . całym ekranie widzimy 'twarz rzeźbiarza Konienkowa, twarz monumentalną, wzruszającą, niezapomnianą; oto zasłuchana