ELEMENTARNA POKUSA

Aktualności

Oczy­wiście wszystko to stanowi elementarną formę szacunku dla sztuki. Najprostszą. Nie jest to na­wet jeszcze sam szacunek, lecz tylko wstępny jego warunek. Bez niego spotkanie ze sztuką nie do­szłoby w ogóle do skutku. tym niebezpieczniejsza jest pod tym ;wzglę- dem absolutna bezbronność telewizji. Nie jest ona w stanie postawić żadnych warunków, wstępnych. Powinna sama, jedynie mocą swego oddziaływa­nia — od tego zaczęliśmy, naszą- pogawędkę — nauczyć widza szacunku dla siebie. A jeśli do . tego dodamy, że za’ telewizją stoi teatr, film, częściowo i literatura, wówczas stanie się dla.nas jasne, jak wielka jest odpo­wiedzialność telewizji wobec sztuki, i wobec tych milionów ludzi, w.’których oczach powinna ona albo nadać sztuce właściwą rangę, albo ją zdyskwalifikować.

Dodaj komentarz

Related Posts