ŻYCIE PODPATRZONE

Telewizja i my

Życie podpatrzone — termin, który zrodzony zo­stał przez film dokumentalny. Jego autorem jest Dżiga Wiertow, znakomity reżyser, jeden z twór­ców światowego i radzieckiego filmu dokumental­nego. Postacie robotnic z okresu pierwszych pię­ciolatek „podpatrzone” i utrwalone na’taśmie fil­mowej stały się już klasyką filmową. „W filmie fabularnym tego rodzaju kreacje musiałyby stwo­rzyć największe aktorki” — czytamy w artyku­le krytycznym tamtych lat.Lecz jakże nowego, powiedziałbym, właści­wego sensu nabiera ta zasada w telewizji! Nie bez powodu dokumentalne formy ukazywa­nia życia zajmują tak dużo miejsca w światowej sztuce.

Dodaj komentarz

Related Posts

Telewizja i my

TELEWIZYJNA TECHNIKA

Telewizyjna technika poszła naprzód. Wi­doczny jest zawodowy kunszt operatorów —por­trecistów: oto na . całym ekranie widzimy 'twarz rzeźbiarza Konienkowa, twarz monumentalną, wzruszającą, niezapomnianą; oto zasłuchana