PRAWDZIWOŚĆ POSTACI

Telewizja i my

W prawdziwość tej postaci wierzymy dopóty, dopóki mieści się ona w konwencji całego spek­taklu. W istocie miejsce Prowodyra jest gdzieś w niekończących się etapach, które przemierza za­kurzonym gościńcem pod bezkresnym niebem. Czyż można wyobrazić sobie takiego Prowodyra w pokoju, gdy pije herbatę przy stole? W naszym pokoju! Przy naszym stole! ’Powtarzam, postać  Prowodyra uwarunkowana jest umownością sceniczną. Konieczna jest rampa, konieczne odpowiednie oświetlenie, ko­nieczne, jak wyraża się sam Towstonogow, za każ­dym razem odpowiednie „warunki gry” (stwarza je teatr). Wszystko to jest niezbędne po to, aby­śmy uwierzyli w prawdziwość postaci Prowody­ra, w prawdziwość sztuki Wiszniewskiego.

Dodaj komentarz

Related Posts

Telewizja i my

TELEWIZYJNA TECHNIKA

Telewizyjna technika poszła naprzód. Wi­doczny jest zawodowy kunszt operatorów —por­trecistów: oto na . całym ekranie widzimy 'twarz rzeźbiarza Konienkowa, twarz monumentalną, wzruszającą, niezapomnianą; oto zasłuchana