KRYZYS MIESZKANIOWY NA PARNASIE

Telewizja i my

Na łamach czasopisma „Iskusstwo kino” A. Ju- rowski, którego redakcja przedstawia jako pra­cownika naukowego Uniwersytetu Moskiewskie­go (dodajmy — specjalizującego się w problema­tyce telewizyjnej) pisze: „…już teraz, dzisiaj, telewizja stanowi wspaniały środek wyrazu arty­stycznego, nowy, interesujący i ważny pod wzglę­dem społecznym rodzaj sztuki”.Dla Jurowskiego wszystko jest jasne. Nie ma on żadnych wątpliwości. Wydzielił nawet w swoim tekście słowo „dzisiaj” kursywą. Dla niego sprawa jest już przesądzona.Nie chciałbym uchodzić za sceptyka. Lecz, do­prawdy, za wcześnie chyba mówić o wprowadze­niu na Parnas nowej (której kolejno?) muzy. Tym bardziej że nad Parnasem zawisła’ groźba „kry­zysu mieszkaniowego”.

 

Dodaj komentarz

Related Posts

Telewizja i my

TELEWIZYJNA TECHNIKA

Telewizyjna technika poszła naprzód. Wi­doczny jest zawodowy kunszt operatorów —por­trecistów: oto na . całym ekranie widzimy 'twarz rzeźbiarza Konienkowa, twarz monumentalną, wzruszającą, niezapomnianą; oto zasłuchana