DĄŻENIE DO NATURALIZMU

Telewizja i my

Lecz (może ktoś zapytać) czy możliwe jest w ta­kim razie stworzenie przy tego rodzaju dążeniu do maksymalnego naturalizmu nieomal dokumen­talnego stylu w teatrze telewizyjnym wielkich po­staci, postaci patetycznych podejmujących filozo­ficzną dysputę na temat życia? Jakimi prawami rządzi się zwłaszcza sztuka aktorska, osiągająca w swych poszukiwaniach nowych możliwości gra­nicę, za którą, wydawałoby się, jest się już sobą, a nie aktorem wcielającym się w daną postać? Praktyka telewizyjna nie daje na razie odpowie­dzi na to pytanie. Lecz kiedy jadę kolejką pod­ziemną, siedzę na ławeczce w parku lub oglądam wystawę fotograficzną, widzę niekiedy, jak samo życie prezentuje nam takie ludzkie typy, właśnie typy, tak bogate charaktery, że mimo woli wzbo­gacam swą wiedzę o życiu.

Dodaj komentarz

Related Posts

Telewizja i my

TELEWIZYJNA TECHNIKA

Telewizyjna technika poszła naprzód. Wi­doczny jest zawodowy kunszt operatorów —por­trecistów: oto na . całym ekranie widzimy 'twarz rzeźbiarza Konienkowa, twarz monumentalną, wzruszającą, niezapomnianą; oto zasłuchana