Regulamin

Korzystania z Serwisu GRYWALIZACJA24.PL 

§1

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez spółkę Enterprise Gamification Sp. z o. o. z siedzibą (02-492) Warszawa, ul. Konstancińska 2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000443502, posiadająca nr NIP 5213638404, REGON 146335032, o kapitale zakładowym w wysokości 2 858 500,00 zł opłaconym w całości (Administratora), w serwisie internetowym dostępnym na stronie www.Grywalizacja24.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

1)      Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

2)       Informacja handlowa – każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;

3)       System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676);

4)       Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

5)       Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;

6)       Usługobiorca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

7)       Usługodawca ? Administrator;

8)       Serwis ? oznaczają zorganizowane platformy informatyczno-informacyjne podłączone do sieci Internet stworzone przez Administratora umożliwiające Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych przez Administratora, a także innych zasobów sieci Internet poprzez portal internetowy działający pod adresem internetowym www.Grywalizacja24.pl;

9)       Usługa – Usługi informacyjne polegające na udostępnianiu treści na indywidualne żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL) lub poprzez przesłanie na Adres elektroniczny Usługobiorcy wiadomości pocztowej zawierającej informacje udostępnione przez Administratora.

§ 2

 1. Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami jej świadczenia przez Usługodawcę oraz Regulaminem oraz oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
 2. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
 3. Usługobiorca jest związany postanowieniami Regulaminu, które zostały mu udostępnione.
 4. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

§ 3

 1. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach Serwisu lub zapisanie adresu poczty elektronicznej do bazy Newslettera.
 2. Usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wysyłanie zamówionego biuletynu informacyjnego tzw. ?Newslettera” na podany przez Usługobiorcę adres elektroniczny.
 3. Usługobiorca może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przez niego adres elektroniczny.
 4. Usługi świadczone są bezpłatnie i dostępne dla każdego Usługobiorcy Serwisu.
 5. ?Newsletter” jest przesyłany do Usługobiorców zgodnie z częstotliwością wybraną przez Usługodawcę, przy czym w każdym tygodniu wysyłanych jest najwyżej 7 newsletterów.
 6. Zamówienie usługi ?Newsletter” następuje poprzez pozostawienie przez Usługobiorcę swojego adresu elektronicznego w Serwisie.
 7. Zamówienie ?Newslettera” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie dodatkowych wiadomości wysyłanych na adres elektroniczny, zawierających oferty handlowe Usługodawcy i jego partnerów oraz informacje o organizowanych przez nich promocjach.
 8. Cofnięcie przez Usługobiorcę zgody na otrzymywanie treści informacyjnych i reklamowych wymienionych w punkcie poprzedzającym uprawnia Usługodawcę do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi ?Newsletter” na rzecz tego Usługobiorcy.
 9. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

§ 4

Do korzystania z Usług, niezależnie od innych wymagań określonych w Regulaminie, niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę:

1)       dostępu do Internetu,

2)       dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,

3)       prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 3.0, Google Chrome 3.0, Safari 4.0, Opera 10.0,

4)       wirtualnej maszyny Java w aktualnej wersji,

5)       w przypadku korzystania z Usługi pobrania plików, także posiadanie i zainstalowanie przez Usługobiorcę odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, XLS lub MP3.

Usługodawca nie ponosi kosztów związanych z uzyskaniem przez Usługobiorcę niezbędnego dostępu do Serwisu dzięki korzystaniu przez Usługobiorcę z Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość, a także właściwego oprogramowania do korzystania z dostępu do Serwisu lub umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pliku. Zasady i koszty takiego dostępu reguluje umowa zawarta przez Usługobiorcę z podmiotem udostępniającym takie usługi lub oprogramowanie.

§ 5

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu jak również za zaprzestanie świadczenia Usług drogą elektroniczną wskutek zdarzeń będących skutkiem siły wyższej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zamieszczonych na stronach Serwisu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnej części Serwisu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na Serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 5. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Usługobiorca może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 6

 1. Reklamacje i informacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę warunków Usługi określonych w Regulaminie mogą być składane Usługobiorców przez całą dobę.
 2. Informację związane z nieprawidłowym działaniem Serwisu lub rozliczeniami mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy: reklamacje@egamification.pl
 3. Zgłoszenie reklamacji następuje poprzez przesłanie jej w formie pisemnejna adres siedziby Usługodawcy. Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
 4. Reklamacja może być wniesiona w terminie do 30 dni od dnia, w którym usługa została wykonana lub miała być wykonana.
 5. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i odpowiednie uzasadnienie.
 6. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od ich zgłoszenia. Rozpatrywanie Reklamacji odbywa się w dni robocze, w czasie od godz. od 8:00 do 16:00, przypadającym w każdym dniu tygodnia niebędącym sobotą ani dniem ustawowo wolnym od pracy.
 7. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji przesyłana jest do Usługobiorcy w postaci elektronicznej na jego adres poczty elektronicznej.
 8. Rozpatrzenie reklamacji jest nieodpłatne.

§ 7

 1. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie stanowią własność Usługodawcy lub zostały mu udostępnione na podstawie stosownej umowy i podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 2. Bez pisemnej zgody Usługodawcy żadne z materiałów znajdujących się w zasobach Serwisu, a także pobrane z zasobów Serwisu lub w inny sposób otrzymane, nie mogą być w jakikolwiek sposób wykorzystane, powielone, skopiowane, utrwalone.
 3. Korzystanie przez Usługobiorcę z Usługi bezpłatnej jest możliwe jedynie w celach informacyjnych i wyłącznie dla własnych potrzeb Usługobiorcy, w zakresie uregulowanym niniejszym Regulaminem. Usługobiorca nie ma prawa korzystać z informacji zawartych w Serwisie w celach komercyjnych, w szczególności poprzez ich udostępnianie odpłatnie czy nieodpłatnie osobom trzecim.
 4. W zakresie udzielonego dostępu, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej, Usługobiorca nie ma prawa do:

1)       sprzedaży, wypożyczania, wynajmu czy też odstępowania tak Usługi jaki i materiałów dzięki niej uzyskanych innym instytucjom bądź osobom trzecim bez pisemnej zgody Usługodawcy,

2)       przekazywania informacji umożliwiających dostęp do serwisu osobom trzecim,

3)       utrwalania i zwielokrotniania informacji pobranych z Serwisu (dane są udostępniane w Serwisie tylko na użytek własny Usługobiorcy),

4)       utrwalenia i zwielokrotnienia, bądź udostępniania nieodpłatnie lub odpłatnie pobranych materiałów, lub dalszego przekazania na rzecz innych osób trzecich,

5)       usuwania bądź zmiany znaków handlowych i informacji o Usługodawcy podanych w elementach Serwisu i materiałach towarzyszących,

6)       modyfikowania kodu wynikowego jakiegokolwiek programu wchodzącego w skład Serwisu, przeprowadzania odwrotnej kompilacji ani odwrotnej asemblacji,

7)       wykonywania kopii programów i danych, będących elementami Serwisu,

8)       samodzielnego oddzielania od całości Serwisu jakiejkolwiek części, kopiowania i umieszczania jej w jakimkolwiek innym miejscu, niż tam, gdzie została pierwotnie umieszczona przez Usługodawcę,

9)       samodzielnego dokonywania zmian w działaniu Serwisu oraz wszelkich innych zmian technicznych bez zgody Usługodawcy, tak samo nie ma prawa do wprowadzania do nazewnictwa obowiązującego w Serwisie zmian, dodatków lub skrótów, które zniekształcają treść lub formę,

10)    przeniesienia praw wynikających z umowy o świadczenie Usług na osobę trzecią, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

§ 8

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu i stanowi integralną część zawieranej z Usługobiorcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin może ulec zmianie.
 3. O treści zmian Regulaminu Usługobiorca zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie tygodniowym od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu Usługobiorca nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu świadczonej umowy, uważa się, że zmiany zostały przez niego przyjęte. Wypowiedzenie warunków zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez zawiadomienie Usługodawcy o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres elektroniczny.
 4. Usługodawca ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 5. Usługobiorca zastrzega sobie prawo do odstępstwa od postanowień Regulaminu jedynie na korzyść Usługobiorcy.
 6. Usługobiorca może w każdej złożyć wypowiedzenie umowy.