out - grywalizacjaManagerowie oraz specjaliści HR często popełniają błąd, polegający na publicznym zwalnianiu pracowników. Dzieje się tak nierzadko pod wpływem emocji, które biorą górę nad racjonalnym myśleniem w momencie, gdy dany pracownik popełnił niekorzystnie wpływający na losy firmy błąd lub gdy decyzja o zwolnieniu pracownika była wcześniej odkładana na później lub poddawana ciągłemu rozpatrywaniu. Oczywistą niepoprawnością jest również używanie niewłaściwych słów podczas zwalniania podwładnego nawet wtedy, gdy decyzja taka poparta jest niekwestionowanymi dokumentami oraz zgodnymi z prawem pracy powodami.

Publiczne zwalnianie zatrudnionej w firmie osoby wykracza poza etykietę biznesową. Pokazuje nie tylko niski stopień szacunku w stosunku do konkretnego pracownika, ale ujawnia także nastawienie danego pracodawcy do wszystkich jego podwładnych. W taki sposób najczęściej zaufanie do pracodawcy ulega znacznemu obniżeniu, przez co dobre stosunki z pracownikami stają się trudniejsze do utrzymania. Właściwe zwolnienie pracownika pozwoli mu odejść z pracy z godnością i nie powrócić z pozwem sądowym.

Zwalnianemu pracownikowi przysługuje prawo do otrzymania dobrze udokumentowanych, związanych z wykonywaną przez niego pracą powodów na zwolnienie. Należy trzymać się klarownych faktów i nie czynić generalizujących oświadczeń. Gdy proces zwalniania przeprowadzony jest właściwie, wówczas pracownik nie ma możliwości przeciwstawienia się podjętej odgórnie decyzji, jednak posiada prawo do złożenia wyjaśnień i przedstawienia jego argumentów oraz punktu widzenia. Dobrze jest zapewnić pracownikowi psychiczne bezpieczeństwo, dzięki któremu nie będzie czuć się poniżony lub potraktowany niewłaściwie. Wówczas, firma nie będzie postawiona w złym świetle, a pozostała część zatrudnionych pracowników nie przestanie mieć dobrego zdania o swoim pracodawcy.

Enterprise Gamification Sp. z o.o.

www.grywalizacja24.pl