Serwis Grywalizacja24.pl (dalej G24) szanuje prawo Użytkowników do prywatności. Poniżej opisana została przyjęta przez nas polityka gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o naszych Użytkownikach.

§ 1 Postanowienia wstępne

Wszelkie dane osobowe oraz inne informacje dotyczące Użytkowników portalu podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).  

§ 2 Administrator

Administratorem danych osobowych jest spółka Enterprise Gamification Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-942) przy ul. Konstancińskiej 2, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000443502, posiadającą nr NIP 5213638404 i nr REGON 146335032, o kapitale zakładowym w wysokości 2 858 500,00 zł opłaconym w całości.

§ 3 Zakres zbieranych i przetwarzanych danych

  1. Korzystanie z większości oferowanych przez nas treści nie wymaga logowania ani subskrypcji, co umożliwia Użytkownikom zachowanie anonimowości. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez G24 wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
  2. Administrator zbiera i przetwarza jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia przez serwis usług. Administrator zbiera i przetwarza jedynie dane osobowe Użytkownika obejmujące adres poczty elektronicznej (adres e-mail), w celu związanym z wysłaniem newsletter?a lub przesyłania informacji obejmujących oferty handlowe Administratora lub podmiotów z nim współpracujących. Dane te nie podlegają żadnej weryfikacji. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne do realizacji świadczonych przez Administratora ww. usług.

§ 4 Zabezpieczenie danych osobowych

  1. Administrator podjął wszelkie działania zmierzające do ich ochrony danych osobowych, oraz do ochrony prywatności. Baza z danymi osobowymi została zgłoszona do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
  2. Wszystkie informacje o Użytkownikach przechowywane są na serwerach zlokalizowanych na terenie rzeczypospolitej Polskiej, które są hostowane przez firmę Home.pl Sp. z o. o. Serwery są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia zabezpieczenie serwerów, które posiadają zabezpieczenie techniczne oraz organizacyjne uniemożliwiając bezpieczeństwo zgromadzonych danych. Jedyne osoby, które mają upoważnienie do dostępu do  serwerów, na których są gromadzone dane osobowe, to odpowiednio przeszkoleni pracownicy Administratora.

§ 5 Udostępnienie danych

  1. Administrator nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom.
  2. Ewentualne wysyłanie materiałów reklamowych oraz marketingowych jest zawsze uzależnione od uprzedniego wyrażenia zgody przez Użytkownika.
  3. Każdy Użytkownik ma też prawo do rezygnacji z otrzymywania wysyłanych przez serwis wiadomości handlowych wysyłanych drogą elektroniczną.

§ 6 Prawa osób, których dane są przetwarzane

Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia danych osobowych. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.

§ 7 Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w przypadku zmiany przepisów prawa lub zmiany funkcjonalności Serwisu. Użytkowników serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności, dostępna na stronach Serwisu.